مناقصه عمومی یک مرحله ای P/F FOSTER CATHEAD ALL TYPE/9945058

مناقصه شرکت ملی حفاری ایران در استان خوزستان در دسته ابزار آلات الکتریکی

جزئیات

  • نام دستگاه اجرایی شرکت ملی حفاری ایران در استان خوزستان
  • مسئول ثبت فراخوان شکیبا رضوی
  • آدرس هواز -بلوارپاسداران بالاتر ازمیدان فرودگاه- شرکت ملی حفاری- ساختمان پایگاه عملیاتی- طبقه اول-سالن 113-اداره تدارکات خارجی کالا-
  • کدپستی 6164644951

توضیحات بیشتر

نحوه ی برآورد مالی و قیمت پیشنهادی
برآورد مالی
36,085  یورو
پرداخت تمام و یا بخشی از مبلغ مناقصه، از محل “اسناد خزانه اسلامی” خواهد بود.

 

تضمین شرکت در مناقصه:    نوع تضمین  ضمانتنامه بانکی              ضمانتنامه غیربانکی              موارد بند پ ،‌ ح و خ آیین نامه تضامین
 فیش بانکی (وجه نقد)      اوراق مشارکت                    وثیقه ملکی
 گواهی خالص مطالبات تایید شده قراردادها
مبلغ تضمین 1,805 واحد پول

یورو

به موارد زیر هم نگاهی بیندازید