مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری اجرای عملیات احداث شبکه برق از پست دامن تا ورودی روستای ابتر

مناقصه شرکت توزیع نیروی برق سیستان وبلوچستان در دسته تعمیر و نگهداری

جزئیات

  • نام دستگاه اجرایی شرکت توزیع نیروی برق سیستان وبلوچستان
  • مسئول ثبت فراخوان مجید رضوانی
  • آدرس زاهدان بلوار دانشگاه نبش دانشگاه ۳۷
  • کدپستی 9816843138

توضیحات بیشتر

 

نحوه ی برآورد مالی و قیمت پیشنهادی
تضمین شرکت در مناقصه:        نوع تضمین
 ضمانتنامه بانکی

ضمانتنامه غیربانکی

موارد بند پ ،‌ ح و خ آیین نامه تضامین

فیش بانکی (وجه نقد)

اوراق مشارکت

وثیقه ملکی

گواهی خالص مطالبات تایید شده قراردادها

مبلغ تضمین  924,444,306   ریال
مهلت دریافت اسناد 1400/10/30 ساعت 19:00     مهلت ارسال پاکتهای پیشنهاد 1400/11/12 ساعت 15:00
زمان بازگشایی پاکت ها 1400/11/13 ساعت 10:00     زمان اعتبار پیشنهاد 1401/05/13 ساعت 10:00

به موارد زیر هم نگاهی بیندازید