مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه يك مرحله ای واگذاری حجمی امور راهبری، نگهداشت، تعمير و سرويس تأسيسات برقی، مكانيكی، مخابراتی،گازهای طبیعی، شبکه بهداشت

مناقصه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان کرمانشاه در دسته تعمیر و نگهداری

جزئیات

  • نام دستگاه اجرایی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان کرمانشاه
  • مسئول ثبت فراخوان حمید احمدی
  • آدرس کرمانشاه پاوه شبکه بهداشت و درمان شهرستان پاوه
  • کدپستی 6791711673

توضیحات بیشتر

نحوه ی برآورد مالی و قیمت پیشنهادی
پرداخت تمام و یا بخشی از مبلغ مناقصه، از محل “اسناد خزانه اسلامی” خواهد بود.
هزینه خرید اسناد ریال

 

تضمین شرکت در مناقصه:    نوع تضمین  ضمانتنامه بانکی              ضمانتنامه غیربانکی              موارد بند پ ،‌ ح و خ آیین نامه تضامین
 فیش بانکی (وجه نقد)      اوراق مشارکت                    وثیقه ملکی
 گواهی خالص مطالبات تایید شده قراردادها
مبلغ تضمین واحد پول 

 

مهلت دریافت اسناد ساعت     مهلت ارسال پاکتهای پیشنهاد ساعت
زمان بازگشایی پاکت ها ساعت     زمان اعتبار پیشنهاد ساعت

به موارد زیر هم نگاهی بیندازید