مناقصه عمومی یک مرحله ای تعمیر 27 دستگاه انواع کلید هوایی (سکسیونر و سکشن لایزر) از محل اعتبارات داخلی

مناقصه شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه در دسته تعمیر و نگهداری

جزئیات

  • نام دستگاه اجرایی شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه
  • مسئول ثبت فراخوان شهرام اربیدار
  • آدرس کرمانشاه- خیابان سیلو برق استان خانم دورباش 38245990-083
  • کدپستی 6716813134

توضیحات بیشتر

 

نحوه ی برآورد مالی و قیمت پیشنهادی
تضمین شرکت در مناقصه:        نوع تضمین
 ضمانتنامه بانکی

ضمانتنامه غیربانکی

موارد بند پ ،‌ ح و خ آیین نامه تضامین

فیش بانکی (وجه نقد)

اوراق مشارکت

وثیقه ملکی

 گواهی خالص مطالبات تایید شده قراردادها

مبلغ تضمین 775,000,000    ریال
مهلت دریافت اسناد 1400/10/26 ساعت 11:30     مهلت ارسال پاکتهای پیشنهاد 1400/11/06 ساعت 11:30
زمان بازگشایی پاکت ها 1400/11/06 ساعت 12:30     زمان اعتبار پیشنهاد 1401/01/23 ساعت 12:00

به موارد زیر هم نگاهی بیندازید