مناقصه عمومی یک مرحله ای استعلام اجرای عملیات تهیه و نصب ترانس برق و تجهیزات جانبی چاه های روستاهای بهنق و چوانباغ مراغه

مناقصه شرکت آب و فاضلاب شهری مراغه در دسته ابزار آلات الکتریکی

جزئیات

  • نام دستگاه اجرایی شرکت آب و فاضلاب شهری مراغه
  • مسئول ثبت فراخوان مرتضی رستاخیز
  • آدرس آذر بایجان شرقی - شهرستان مراغه - خواجه نصیر شمالی - ده متری مطهری - شرکت آب و فاضلاب مراغه
  • کدپستی 5513736578

توضیحات بیشتر

 

نحوه ی برآورد مالی و قیمت پیشنهادی
هزینه خرید اسناد  500,000   ریال
تضمین شرکت در مناقصه:        نوع تضمین
 ضمانتنامه بانکی

ضمانتنامه غیربانکی

موارد بند پ ،‌ ح و خ آیین نامه تضامین

فیش بانکی (وجه نقد)

اوراق مشارکت

وثیقه ملکی

گواهی خالص مطالبات تایید شده قراردادها

مبلغ تضمین  69,211,963    ریال
مهلت دریافت اسناد 1400/10/26 ساعت 17:00     مهلت ارسال پاکتهای پیشنهاد 1400/11/09 ساعت 19:00
زمان بازگشایی پاکت ها 1400/11/10 ساعت 09:00     زمان اعتبار پیشنهاد 1401/02/31 ساعت 14:35

به موارد زیر هم نگاهی بیندازید