عايق‌بندی كردن تنها در ظاهر امري ساده به نظر مي‌رسد؛ در حالي كه ما عايق‌هاي مختلفي داريم كه از طيف وسيعي از مواد متفاوت ايجاد شده‌اند. با توجه به محل...