ترکیبی از مولدهای الکتریکی و توربین های هیدرولیک به سیستم های انرژی آبی اجازه تبدیل انرژی پتانسیل آب پشت سد یا جاری را به خروجی قابل ذخیره الکتریکی می‌دهد. اگرچه...