خودکار سازی تجهیزات سبب افزایش تولید و ایمنی در فرایندهای آهنگری می‌شود - صنعتی شدن اقصادمان در سرتاسر دنیا مدیون صنعت آهنگری و مردان و زنانی است که با تجهیزات...