چکیده: یکی از مخرب ترین ویروس های شناخته شده از زمان ظهور ویروس های مخرب کامپیوتری، ویروس استاکسنت می باشد. این ویروس اولین ویروس شناخته شده می باشد که هدف...