سیستم DCS(Distributed control system) یکی از سیستم کنترل های پرکاربرد در واحدهای صنعتی است. در صورت نیاز به استفاده از چنین سیستمی باید به نکاتی مهمی توجه داشت تا ضمن...