دسته : اتوماسیون صنعتی

نظارت بر سرويس‌ها با استفاده از ايستگاه مستر T/Mon

تجهيزات استفاده شده: ايستگاه مستر تی/مونآر‌تي‌يوهاي نت گارديندي‌ان‌اس، اچ‌تي‌تي‌پي، سرورهاي پست الكترونيك چگونه اين سيستم فعاليت مي‌كند؟ تی‌/مون يك سيستم هشداردهنده پركاربرد است. در اين مثال از آن براي نظارت...

03:002

ماشين‌هاي خودكارشده به صورت مداوم به صنايع مختلف راه میابند

عمليات خودكارسازي همانند عمليات ماشيني‌سازي، وابسته به ماشين‌ها (سيستم‌هاي خودكارسازي) است تا بتواند فرآيندهايي كه در گذشته به صورت دستي صورت مي‌گرفتند را انجام دهد. ماشيني‌سازي فرآيندها، تبديل به يك...

05:07